Článek I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1. Předmět podmínek


Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej tanečních videokurzů (dále jen videokurzy) a dárkových voucherů (dále jen vouchery) na taneční kurzy La Tropical (dále jen Kurzy) prostřednictvím webu online.latropical.cz provozovaným SHERWOOD Digital a.s., Praha, IČ: 28465911, (dále jen zprostředkovatel), pořadatelem Kurzů kterým je La Tropical, s.r.o., Praha, IČ: 07739001(dále jen Pořadatel) a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají.

2. Smluvní vztahy


Zakoupením videokurzu či voucheru vzniká tímto přímý smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem. Za provedení a splnění nabízených videokurzů je odpovědný pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny, a to bez udání důvodu.

3. Způsoby prodeje videokurzů a voucherů

Videokurzy a vouchery jsou prodávány prostřednictvím webového portálu online.latropical.cz. Online prodej na základě rezervace – tímto se rozumí prodej na základě závazné objednávky a úhrada videokurzů a voucherů online platební kartou nebo bankovním převodem provedeným na portálu online.latropical.cz.

4. Ceny a poplatky

Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu pořadatelské osobě před provedením nákupu. Podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na webovém portálu online.latropical.cz, případně na www.latropical.cz.

Článek II. - PRODEJ TANEČNÍCH VIDEOKURZŮ A DÁRKOVÝCH VOUCHERŮ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO PORTÁLU

1. Popis služby

a. Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej videokurzů či voucherů prostřednictvím webového portálu online.latropical.cz (dále jen služba).
b. Pro poskytnutí služby je třeba korektně zadat a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace a následně zaplatit příslušnou částku prostřednictvím on-line platby.

2. Přímý prodej videokurzů a voucherů – nákup prostřednictvím on-line platby

a. K objednání služby (dále jen objednávka) tímto způsobem, je třeba vyplnit objednávkový formulář. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v objednávkovém formuláři. Registrací zákazník souhlasí se začleněním do databází Pořadatele a může být do budoucna e-mailem informován o podobném typu akce, jejíž prodej byl nebo bude zahájen.
b. Registrovaný zákazník vybírá a nakupuje videokurzy či vouchery z možných cenových úrovní požadovaného kurzu včetně možných nabízených slev.
c. Stisknutím tlačítka „Pokračovat v nákupu“ zákazník odesílá svůj požadavek na vybraný videokurz či voucher. Zákazník je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky. V případě jakéhokoliv problému při koupi videokurzu či voucheru se zákazník může obrátit na e-mailovou adresu: online@latropical.cz. Odesláním požadavku na vybraný videokurz či voucher se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu. Zakoupením služby zákazník souhlasí s provozním řádem Kurzů a zavazuje se jej dodržovat.
d. Stisknutím tlačítka „Pokračovat v nákupu“ zákazník potvrzuje svůj požadavek a realizuje platbu vybraného videokurzu či voucheru platební kartou nebo bankovním převodem prostřednictvím Internetu. Po dokončení platební operace je zákazník automaticky vrácen na webový portál.
e. Platba realizovaná prostřednictvím internetu má automaticky přidělený svůj variabilní symbol, který je zákazník povinen si uschovat. Variabilní symbol a rezervační kód, slouží prodejci jako identifikační údaje pro další komunikace ohledně uhrazených videokurzů a voucherů.

Článek III. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Pořadatel shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Pořadatel prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ). Pořadatel je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů. Zákazník poskytuje souhlas s použitím e- mailového a telefonního kontaktu pro marketingové účely Pořadatele a partnerů kurzů.

2. Bezpečnost dat

Pořadatel ani zprostředkovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých zákazníků a/nebo k příslušnému datovému úložišti kdy tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

3. Záruky Pořadatele.

Pokud má Pořadatel k dispozici informace o zrušení nebo změnění termínu kurzů, bude Pořadatel zákazníky neprodleně informovat zveřejněním těchto informací na webovém portálu online.latropical.cz a www.latropical.cz. Pořadatel nebude poskytovat žádné náhradní plnění zákazníkovi za ušlý čas či zisk apod., který bude způsoben nekonáním kurzů.

4. Podmínky místa konání kurzů

Zakoupením videokurzu či voucheru vyjadřuje držitel přístupu na videokurz či voucheru souhlas s provozními předpisy místa konání kurzů, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.

5. Účinnost všeobecných a obchodních podmínek

1. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
2. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2020

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Článek I. - Předmět reklamačního řádu

Reklamační řád stanoví postup zákazníka a pořadatele v případech, kdy přes veškeré úsilí pořadatele, zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje videokurzů či voucherů.

Článek II. - Prodej videokurzů či dárkových voucherů

1. Prodej videokurzů či voucherů se realizuje na základě obchodních podmínek pro poskytování služby prodej tanečních videokurzů či dárkových voucherů na kurzy La Tropical (dále jen „obchodní podmínky“). Zakoupením videokurzu (videokurzů) či voucheru (voucherů) vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a pořadatelem kurzů.
Prostředky za zaplacené videokurzy či vouchery se nevrací, není-li v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak. Zakoupený videokurz či voucher se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní videokurz či voucher neposkytuje.

Článek III. - Nestandardní situace při prodeji videokurzů či voucherů z rezervace

1. Zákazník má právo na podání reklamace nedojde-li k úplnému a k řádnému doručení všech zaplacených položek. Reklamaci lze uplatnit pouze v tom případě, kdy zákazník postupoval podle obchodních podmínek. Reklamace se uplatňuje bezprostředně po nákupu videokurzu či voucheru přímo pomocí mailu online@latropical.cz.
Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí přístupu na videokurzy či voucheru zkontrolovat správnost uvedených údajů. Na základě okamžité reklamace zákazníka bude reklamovaný videokurz či voucher prostřednictvím systému zrušen a zákazníkovi bude vrácena zaplacená peněžní částka. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Článek IV. - Vracení videokurzů či dárkových voucherů

1. Podmínky pro vracení videokurzů či voucherů v případě úplného zrušení kurzu určuje příslušný pořadatel kurzu do 20 dnů. Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení videokurzů či voucherů na prodejním místě, na webovém portálu www.latropical.cz a online.latropical.cz, případně formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky na adresu online@latropical.cz.
Nebude-li v konkrétním případě dle dohody s příslušným pořadatelem kurzu určeno jinak, provádí se vracení videokurzů či voucherů zakoupených prostřednictvím prodejního místa, a to na takovém prodejním místě, na kterém zákazník videokurz či dárkový voucher zakoupil = zaplatil. Nebude-li v konkrétním případě dle dohody s příslušným pořadatelem kurzů určeno jinak, zajišťuje vracení videokurzů či voucherů v případě videokurzů či voucherů zakoupených prostřednictvím internetové on-line platby, pořadatel.

Článek V. - Účinnost reklamačního řádu

Reklamační řád je závazný pro zákazníka a pořadatele. Reklamační řád je vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zák. č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Reklamující souhlasí s tím, že pořadatel vede jeho osobní údaje uvedené v reklamačním listě ve své evidenci po dobu pěti let od vyřízení reklamace.
Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2020

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti La Tropical, s.r.o., Praha, IČ: 07739001 pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost La Tropical, s.r.o., Praha, IČ: 07739001.
1.2.Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování La Tropical, s.r.o. se sídlem Petrská 23/1551, 110 00 Praha, adresa elektronické pošty online@latropical.cz.
1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 15 let od ukončení smluvního vztahu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Správce Vaše osobní údaje předává jmenovanému zpracovateli osobních údajů, jímž je SHERWOOD Digital a.s., Identifikační číslo: 28465911, se sídlem Koperníkova 794/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2
5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: písemně elektronickou poštou na online@latropical.cz.
6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
6.5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

V Praze, dne 1.12.2020 La Tropical, s.r.o.